تحقیق و پژوهش چراغ راه آینده ما است

رئیس موسسه تحقیقات آب ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه تحقیق و پژوهش یک سرمایه‌گذاری است و یک هزینه نیست گفت: تحقیق و پژوهش چراغ راه آینده ما است.