بازدید هیأت کارشناسی حوزه آب و فاضلاب روسیه از موسسه تحقیقات آب

هیأت کارشناسی حوزه آب و فاضلاب روسیه از موسسه تحقیقات آب بازدید کرد.