اولین دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش ۲۰۱۷

اولین دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش ۲۰۱۷ در موسسه تحقیقات آب برگزار شد.