برگزاری نشست مدیران موسسه تحقیقات آب و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران