افتتاح سه سامانه در موسسه تحقیقات آب

رئیس موسسه تحقیقات آب از افتتاح سه سامانه پایش کاربری و پوشش اراضی کشور، تبخیر ـ تعرق واقعی کشور و پایش دریای خزر خبر داد.