بازدید موسسه تحقیقات آب از کارخانه نوآوری “های وی”

مدیران موسسه تحقیقات آب از کارخانه نوآوری “های وی” بازدید کردند.