بازدید از بزرگ‌ترین سامانه نمک‌زدایی کشور توسط مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب از بزرگ‌ترین سامانه نمک‌زدایی کشور بازدید کرد.