برگزاری نشست مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب و شرکت‌های بخش خصوصی کشور هندوستان

نشست مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب و شرکت‌های بخش خصوصی کشور هندوستان برگزار شد.