گزارش تصویری؛ جشنواره پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات آب ۱۴۰۰

جشنواره پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات آب ۱۴۰۰