جلسه بررسی اقدامات انجام‌شده درزمینه تجمع صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی با صنعت آب

جلسه بررسی اقدامات انجام‌شده درزمینه تجمع صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی با صنعت آب برگزار شد.