عضویت مدیر مرکز آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب در هیئت‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

مدیر مرکز آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب عضو هیئت‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران شد.