وبینار علمی

🔴سخنرانی علمی با موضوع: ✅ اهمیت مطالعات زمین‏‌شناسی در تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی Geological Study Significance in Artificial Recharge of Groundwater 👤سخنران: Dr. Dnshendi Jaharia عضو هیات علمی موسسه National Institute of Technology Raipur در کشور هندوستان (با تخصص هیدروژئولوژی) Assistance Professor of Hydrogeology, National Institute of Technology Raipur, India 📆تاریخ برگزاری: روز دوشنبه …

وبینار علمی ادامه مطلب >