گزارش تصویری؛ بازدید وزیر نیرو از غرفه موسسه تحقیقات آب در نمایشگاه جانبی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

بازدید مقام عالی وزارت از غرفه موسسه تحقیقات آب در نمایشگاه جانبی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ـ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰