جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره حراست و امور محرمانه موسسه تحقیقات آب برگزار شد

جلسه تودیع اکبر خوانساری رئیس سابق و معارفه حسین هشترودی محمودی سرپرست جدید اداره حراست و امور محرمانه موسسه تحقیقات آب برگزار شد.