فراخوان “کناپ پیچ” تمدید شد

شتاب‌دهنده حیات اکسیر مهرآب با همکاری وزارت نیرو و موسسه تحقیقات آب در کارخانه نورآوری آب و پساب (کناپ) برگزار می‌کند: