فراخون

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو از دو نیروی کارشناس مرتبط با امور فنی جهت همکاری در گروه محیط‌زیست پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی به شرح زیر دعوت به‌عمل می‌آورد.