درج نام موسسسه تحقیقات آب در لیست مراجع استعلام معتبر برای ثبت اختراعات

نام موسسسه تحقیقات آب در لیست مراجع استعلام معتبر برای ثبت اختراعات درج شد.