برگزاری همایش روز دریای خزر

همایش روز دریای خزر به‌صورت مجازی و در تاریخ ۲۰ مردادماه سال جاری برگزار شد.