نشست تخصصی مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد الزام صنایع به استفاده از پساب

سلسه نشست‌های تخصصی دومین همایش ملی کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب