بازدید مدیران شرکت آب منطقه‌ای گلستان از مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر موسسه تحقیقات آب