امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان موسسه تحقیقات آب و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان موسسه تحقیقات آب و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد.