حضور موسسه تحقیقات آب در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۴۰۰

موسسه تحقیقات آب در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو ۱۴۰۰ حضور پیدا کرد.