برگزاری جلسه ارائه پروژه‌های پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب