یادداشت؛ طراحی و ابداع «سامانه پایش فرونشست ایران» در موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در ارتباط با پدیده‌های طبیعی نظریه‌ها، ایده‌ها، بایدها و نبایدهای فراوانی از سوی مراجع علمی، دانشمندان، متخصصین و صاحب‌نظران ارائه شده است که هر یک از منظری قابل تأمل و بررسی است.