بازدید موسسه تحقیقات آب از اتاق شیرآلات و بخش خروجی سدهای هاله و خان‌آباد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، نماینده این موسسه و همکاران شرکت مدیریت منابع آب جهت بررسی و ارزیابی اتاق شیرآلات و بخش خروجی سدهای هاله و خان‌آباد در استان لرستان، بازدیدی سه‌روزه از منطقه و تجهیزات ذکرشده داشتند.