بازدید قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی از موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی همراه با سایر مدیران این صندوق روز شنبه مورخ ۵ آذر ماه سال جاری به‌منظور بازدید از قابلیت سامانه های پایش کاربری و پوشش اراضی کاربری و پایش تبخیر و تعرق ایران در موسسه تحقیقات آب حضور یافتند.