ارائه دستاوردهای موسسه تحقیقات آب از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم تاکنون

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، این دستاوردها به‌صورت پروژه‌های “خاتمه یافته” و “در حال انجام” ارائه شد.