واگذاری مدیریت ارزیابی کمی و کیفی شرکت‌های کنتورساز چاه‌های آب به موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، بر اساس این ابلاغ، مدیریت ارزیابی کمی و کیفی شرکت‌های سازنده‌ی کنتور چاه آب، در راستای برنامه پایش و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و تحقق برنامه‌های رشد تولید در صنعت آب با توسعه ظرفیت‌های فنی و تولیدی و با عنایت به ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود، به موسسه تحقیقات آب واگذار گردیده است.