صحت‌سنجی تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل دبی جریان آب در شرایط مختلف بهره‌برداری و تدقیق عملکرد آن‌ها

محدودیت منابع آب کشور از یک‌سو و نیاز روزافزون به تولیدات کشاورزی از سوی دیگر، توجه به مصرف بهینه آب کشاورزی را ضروری نموده است.