نشست موسسه تحقیقات آب با کانون پتنت ایران

نشست موسسه تحقیقات آب با کانون پتنت ایران برگزار شد.