نشست صمیمانه همکاران و ریاست موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در این نشست صمیمی محمدرضا کاویانپور رئیس موسسه طی گزارشی کامل، فعالیت های این مجموعه را در حوزه های مختلف تحقیقاتی ـ پژوهشی و درون سازمانی ارائه کرد.