برگزاری هفدهمین کمسیون دائمی هیات امنای موسسه تحقیقات آب