وبینار تجارب ماموریت‌گرایی

تجارب مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در راستای بهره‌برداری از مزیت‌های استانی