انعقاد قرارداد پروژه پایش کمی و کیفی سد و نیروگاه شفارود

قرارداد مطالعاتی با موضوع «پایش کیفی منابع آب سطحی طرح سد شفارود» به کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با موسسه تحقیقات آب منعقد شد.