برگزاری جلسه ارائه پروژه‌های فعال پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی