میزان تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور این هفته و هفته بعد افزایش دارد

موسسه تحقیقات آب وضعیت تبخیر آب در حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی کشور برای این هفته و هفته منتهی به ۶ خردادماه پیش‌بینی کرد که بر این اساس هفته آینده میزان تبخیر در برخی حوضه‌های بیشتر خواهد بود.