وبینار علمی

سخنرانی علمی موسسه تحقیقات آب با موضوع: مدلسازی فیزیکی مدل‌های چگال (مطالعه موردی: مدل فیزیکی مجرای عمقی سد گتوند)