ادامه کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز طی هفته آینده

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر در مناطق ساحلی دریای خزر کاهش و در برخی نقاط به‌صورت پراکنده افزایش را نشان می‌دهد و نسبت به هفته گذشته در مناطق شمالی و شرقی کشور کاهشی خواهد بود.