گزارش تصویری

بازدید رئیس و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات آب از کتابخانه و مرکز اسناد مجموعه و تقدیر از همکاران آن بخش