گزارش تصویری

مدرسه تابستانی آب و محیط زیست موسسه تحقیقات آب (۱۲ تا ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱)