گزارش تصویری؛ نشست بهارانه مدیران و همکاران موسسه تحقیقات آب

ارائه و بازخوانی گزارش عملکرد موسسه در سال ۱۴۰۱ ​