تثبیت وضعیت کاهش تبخیر آب در حوضه‌های آبریز

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته اول، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر دارای تغییرات محسوسی در کشور نیست و نسبت به هفته گذشته در برخی مناطق نیمه شمالی کشور افزایشی خواهد بود.
وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر و همچنین نسبت به هفته گذشته، دارای تغییرات محسوسی در کشور نخواهد بود.