روند تبخیر در حوضه‌های آبریز

میزان تبخیر در برخی حوضه‌های آبریز در این هفته، افزایشی و در برخی کاهشی است و نیز برای هفته منتهی به ۲۰ خرداد برخی حوضه‌ها درگیر افزایش و سایر مناطق به‌صورت پراکنده کاهش تبخیر خواهند داشت.