الزامات مربوط به مدیریت منابع آب با توجه به شرایط تغییر اقلیم

امروز تقریباً این اطمینان حاصل شده است که تغییر اقلیم، آینده آب و هوایی زمین را تحت تأثیر قرار خواهد داد.