کاهش ۲۱ درصدی سطح یخچال‌های طبیعی کشور

مقایسه مجموع مساحت یخچال‌های طبیعی کشور در سال ۱۴۰۰ با مساحت یخچال‌ها در یک دهه گذشته (مساحت یخچال‌های ایران در سال ۱۳۹۲ در حدود ۴۲ کیلومترمربع برآورد شده است) حاکی از آن است که حدود ۲۱% (حدود ۹ کیلومترمربع) از سطح یخچال‌های طبیعی کشور کاسته شده است.