گزارش پیش‌بینی هفتگی بارش کشور

گزارش پیش‌بینی هفتگی بارش کشور توسط موسسه تحقیقات آب منتشر شد.