بررسی ظرفیت‌های اطلاعاتی موجود کشور در خصوص پهنه‌بندی خطرپذیری سیلاب در کشور

ظرفیت‌های اطلاعاتی موجود کشور درخصوص پهنه‌بندی خطرپذیری سیلاب در کشور با حضور مدیران موسسه تحقیقات آب در سازمان مدیریت بحران کشور بررسی شد.