بررسی آیین‌نامه ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی وزارت عتف

آیین‌نامه ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی توسط دکتر محمود قضاوی مسئول هیات ممیزه دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی مرور شد.