بخش آب ایران صاحب رصدخانه خواهد شد

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، ارتباط ارگانیکی آب با همه ابعاد مختلف زندگی مردم، ایجاب می‌کند، اطلاعات کافی، صحیح، دقیق و به‌روزی از وضعیت آب کشور در مناطق مختلف در اختیار تصمیم‌گیران وجود داشته باشد تا با اتکا به این داده‌ها و اطلاعات، تحلیل‌های صحیح از وضعیت شرایط آبی و ظرفیت‌های قابل توسعه آن صورت پذیرد.