نشست موسسه تحقیقات آب با شبکه تبادل فناوری برگزار شد

نشست موسسه تحقیقات آب با شبکه تبادل فناوری در محل موسسه برگزار شد.